Regulamin sklepu internetowego sklepbelfra.pl

Regulamin sklepu internetowego sklepbelfra.pl

Sprzedaż produktów edukacyjnych za pośrednictwem strony internetowej www.sklepbelfra.pl realizuje firma Pogaduchy Belfrów Grzegorz Bolewski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 739-252-22-85. Siedziba firmy: 11-034 Stawiguda, ul. Warszawska 16.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt[at]sklepbelfra.pl , lub nr telefonu: 505 997 601.

Domena internetowa https://sklepbelfra.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły edukacyjne oraz produkty i treści cyfrowe dostępne w sklepie internetowym stanowią własność sprzedającego.

Treść (zdjęcia i opisy produktów) publikowana w serwisie https://www.sklepbelfra.pl jest własnością Sprzedającego i kopiowanie oraz publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Wymogi techniczne

§ 3 Zakupy w Sklepie

§ 4 Płatności

§ 5 Realizacja zamówienia

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

§ 7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 8 Reklamacje

§ 9 Dane osobowe

§ 10 Zastrzeżenia

-----------------------------

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Treści cyfrowe – pliki w formacie PDF udostępnione odpłatnie lub nieodpłatnie na stronie sklepu.

Sklep – sklep internetowy sklepbelfra.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.sklepbelfra.pl

Sprzedawca – oznacza firmę Pogaduchy Belfrów prowadząca sklep na stronie internetowej sklepbelfra.pl. Dane w nagłówku niniejszego regulaminu.

§ 2 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 

a. urządzenie z dostępem do Internetu,

b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

3. Do odczytania Treści cyfrowych zakupionych w Sklepie potrzebne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader dostępne na stronie: get.adobe.com/pl/reader/ lub inne programy do odczytu plików PDF. Ale Sprzedawca gwarantuje poprawność odczytywania Treści cyfrowych tylko w przypadku używania programu Adobe Acrobat Reader.

§ 3 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. 

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. Dodatkowe ceny za przesyłkę towaru są określone każdorazowo na etapie składania zamówienia.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamawiający odpowiada za poprawność wprowadzenia danych na etapie składania Zamówienia (w szczególności danych adresowych).

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. 

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. W przypadku płatnych treści cyfrowych Kupujący ma prawo do pobrania pliku z podanego w mailu linku tylko jeden raz.

9. W przypadku zakupu produktów fizycznych - strona sklepu domyślnie proponuje najtańszą przesyłkę jaką można dostarczyć produkty o gabarytach i wadze zamawianego towaru. Gdy wiele firm kurierskich umożliwia dostawę produktu o gabarytach i wadze zamawianego towaru - do ostatecznej decyzji Zamawiającego należy wybór firmy kurierskiej, którą paczka zostanie do niego dostarczona.

10. W sytuacji w której, z winy Zamawiającego, nastąpi konieczność np. przeadresowania przesyłki lub zwrotu przesyłki niedostarczonej (tj. zwrot do nadawcy) - koszty te ponosi Zamawiający. Sklep www.sklepbelfra.pl nie pobierze żadnych dodatkowych opłat poza kwotami jakie będą wymagane przez brokera kurierskiego www.furgonetka.pl (zgodnie z cennikiem dostępnym na www.furgonetka.pl).

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. poprzez system płatności internetowych Przelewy24,

b. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Zamówienie należy opłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w przeciągu ww. 3 dni roboczych - następuje odstąpienie od umowy o czym informowany jest Kupujący (z punktu widzenia prawa umowę uważa się wówczas za niezawartą) a towar wraca do puli produktów możliwych do zakupu przez innych Zamawiających.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia:

a. dla treści cyfrowych:

- natychmiast w przypadku zapłaty poprzez system płatności internetowych Przelewy24,

- 2 dni robocze od chwili dokonania zapłaty zwykłym przelewem (poza system płatności internetowych)

b. dla pudełek edukacyjnych i pomocy dydaktycznych - 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto lub zapłaty poprzez system płatności internetowych Przelewy24 (o ile nie w opisie produktu w sklepie nie wskazano innego terminu dostawy). Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki w późniejszym terminie w przypadku sytuacji losowych niezależnych od Sprzedającego.

2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym okresie dostawy.

3. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: POLSKA.

4. Fizyczne towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich (w tym: Poczty Polskiej, Inpost, DPD, UPS, Paczka w Ruchu).

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile produkt nie nosi wyraźnych oznak użytkowania. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru innego niż treści cyfrowe.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w nagłówku niniejszego Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (wzór takiego oświadczenia znajduje się pod treścią niniejszego Regulaminu).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności oraz koszty dostarczenia towaru (o ile nie wystąpiły sytuacje opisane poniżej), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

Wyjątki dot. zwrotu kosztów dostarczania towaru.
Sklep nie zwróci kosztów pierwotnej przesyłki:
- w poniesionej wysokości w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zamówionego zestawu produktów,
- w sytuacji gdy Konsument dokona połowicznego odstąpienia od umowy (zwrotu części produktów) a pozostawiony produkt /-y wymagają wysyłki (np. ze względu na gabaryt czy wagę) takim samym środkiem transportu jak pierwotne, kompletne zamówienie.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Pogaduchy Belfrów Grzegorz Bolewski, ul. Warszawska 16, 11-034 Stawiguda niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. W razie odnotowania oznak użytkowania, wysokość kwoty zwrotu zostanie pomniejszona o wartość danego przedmiotu.

11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

13. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy po wysłaniu przez Sklep produktu i braku woli do jego odbioru przez Zamawiającego - zastosowanie ma § 3 pkt 9, tj. ew. koszty powrotu towaru do Sklepu od którego odstąpiono ponosi Zamawiający i należna mu kwota zwrotu zostanie pomniejszona o powstałe dodatkowe koszty.

§ 7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, pobierane bezpośrednio ze strony Sklepu.

2. Wizerunki prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny (nie oddają rzeczywistej wielkości produktów). Różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 8 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 

3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 

4. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

5. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 

6. Żądać usunięcia wady 

7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w nagłówku niniejszego Regulaminu. 

8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 

9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail kontakt@sklepbelfra.pl 

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim. 

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

---------------

Załącznik nr 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pogaduchy Belfrów
Warszawska 16
11-034 Stawiguda
zamowienia@sklepbelfra.pl

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję

o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
Data odbioru __________________________________________________________
Imię i nazwisko _______________________________________________________
Adres _________________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
_______________________________________________________________________
Data __________________________________________________________________